Logo TU-Design

TU-Design

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. TU-Design, gevestigd te Enschede onder KvK-nummer: 71547681
 2. Klant, degene met wie TU-Design een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: TU-Design en de klant.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bestellingen, aanbiedingen, producten, diensten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen TU-Design en de klant.
 2. Partijen kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden wanneer zij dit onderling schriftelijk overeenkomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.
 4. TU-Design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de voorwaarden, is altijd de geldende versie.
 5. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt en komt te vervallen, dan tast dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden niet aan.
 6. Een bepaling die nietig blijkt, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die dicht in de buurt komt van wat TU-Design bij het opstellen van de voorwaarden oorspronkelijk voor ogen had.

Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn geheel vrijblijvend en verplichten klant niet tot het sluiten van een overeenkomst met TU-Design.
 2. Een prijsopgave, offerte of aanbod is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingsdatum is vermeld.
 3. Als de klant een prijsopgave, offerte of aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt deze prijsopgave, offerte of aanbod.
 4. Prijsopgaven of aanbiedingen kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene en/of aanvullende wijzigingen in de werkzaamheden.
 5. Uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zowel schriftelijk als digitaal, via mail, telefonisch (bellen, sms & Whatsapp), fax en soortgelijke media, dienen door de klant te worden bevestigt alvorens er gestart zal worden met de opdracht.
 6. Wanneer de klant nalaat een opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat TU-Design begint met de werkzaamheden, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Tarieven

 1. Alle tarieven die TU-Design hanteert zijn in euro’s en exclusief btw (21%).
 2. Alle tarieven die TU-Design hanteert voor zijn diensten kan TU-Design ten allen tijde wijzigen.
 3. Voorafgaand aan een overeenkomst zal TU-Design de klant tijdig op de hoogte stellen over eventuele prijsaanpassingen.
 4. TU-Design zal bij een prijsverhoging eveneens de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 5. De klant heeft het recht de overeenkomst met TU-Design op te zeggen indien hij niet akkoord is met een prijsverhoging.

Meerdere vormgevers of andere ontwerpbureaus

 1. Wanneer de klant dezelfde opdracht tegelijkertijd wenst te verstrekken aan meerdere vormgevers of ontwerpbureaus, dient de klant hiervan alle partijen op de hoogte te stellen.
 2. Op verzoek van TU-Design dient de klant mee te delen aan welke andere ontwerpers diezelfde opdracht is verstrekt.
 3. TU-Design mag om bovengenoemde reden de opdracht annuleren.

Betalingen

 1. TU-Design mag bij aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf en na oplevering van de bestanden, binnen 1 maand te hebben voldaan.
 3. TU-Design heeft het recht, gedurende de opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
 4. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn vermeld op de overeenkomst, dan is TU-Design gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 5. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TU-Design.
 6. Wanneer de klant niet tijdig of volledig betaalt, mag TU-Design zijn werkzaamheden opschorten/levering afhankelijk stellen totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen van TU-Design op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Weigert de klant ten onrechte medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan TU-Design te betalen.

Opschorting

 1. Klant doet afstand van het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten, tenzij partijen dit schriftelijk anders overeenkomen.
 2. TU-Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien de klant de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
 3. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de klant worden alle werkzaamheden opgeschort tot het moment waarop deze betalingsverplichtingen zijn nagekomen. Het is de klant niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen zonder toestemming van TU-Design te gebruiken.
 4. TU-Design is gerechtigd ter verzekering van de overeengekomen vergoeding, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen.

Uitvoering overeenkomst

 1. TU-Design voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. TU-Design zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen na te komen en de wensen van de klant naar beste weten te behartigen,
 2. Indien gewenst zal TU-Design de klant tussentijds op de hoogte houden van de werkzaamheden.
 3. TU-Design heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden indien dit noodzakelijk blijkt of wanneer de opdracht daarom vraagt.
 4. De uitvoering van de werkzaamheden beginnen na onderling overleg en na schriftelijk akkoord en eventuele betaling van het overeengekomen voorschot door de klant.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat TU-Design tijdig kan beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat TU-Design op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
 7. De door TU-Design opgegeven termijn/deadline voor het volbrengen van de opdracht is een indicatie, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat het een uiterste datum van voltooiing betreft. TU-Design is pas in verzuim nadat klant TU-Design in gebreke heeft gesteld.
 8. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het gemaakte werk te controleren en goed te keuren.
 9. TU-Design houdt zich voor de uitvoering van de opdracht, waar nodig, beschikbaar voor mondeling, digitaal en/of schriftelijk overleg.

Informatieverstrekking

 1. De klant stelt alle informatie, documenten en gegevens die relevant zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig en op de gewenste wijze beschikbaar aan TU-Design.
 2. De klant zorgt voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, documenten en gegevens.
 3. De klant kan te allen tijde verzoeken dat TU-Design deze informatie, documenten en gegevens retourneert. 
 4. Stelt de klant niet of niet tijdig de door TU-Design redelijkerwijs verlangde informatie beschikbaar en loopt de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

Herroeping overeenkomst/annulering opdracht

 1. Wanneer de klant een schriftelijk bevestigde overeenkomst herroept/annuleert dient hij het gehele verschuldigde bedrag dat TU-Design zou ontvangen bij completeren van de opdracht en alle kosten die op dat moment gemaakt zijn, te voldoen.
 2. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door TU-Design, of wanneer TU-Design de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, dan is de klant het in de overeenkomst afgesproken bedrag en de tot op dan gemaakte kosten plus een eventuele schadevergoeding verschuldigd.
 3. De schadevergoeding omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door TU-Design op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden en het resterende deel van het bedrag dat de klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Zowel TU-Design als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk of gedeeltelijk te ontbinden, en alle bestanden worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, surseance of schuldsanering wordt ingediend.
 5. Wanneer de werkzaamheden bestaan uit seriematig werk/herhaling van soortgelijke werkzaamheden dan is er sprake van een duurovereenkomst, mits anders is overeengekomen. De overeenkomst kan enkel worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand, gedurende welke termijn de klant de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden financieel zal compenseren.
 6. Wanneer er sprake is van omstandigheden, waardoor van TU-Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft TU-Design het recht om deze opdracht te annuleren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft TU-Design recht op een bedrag voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en/of vergoeding voor de tot op dat moment gemaakte kosten.
 7. Indien gedragingen of handelingen van de klant er de oorzaak van zijn dat van TU-Design redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft TU-Design het recht de opdracht te annuleren en het volledige op de opdracht betrekkende honorarium te factureren.

Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht de verplichtingen van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door TU-Design kunnen worden nageleefd, is TU-Design bevoegd de overeenkomst te dele of volledig te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn aan de klant. 
 2. Partijen kunnen de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.

Intellectueel eigendom

 1. TU-Design behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc) op alle ontwerpen, illustraties, huisstijldragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, foto's, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TU-Design (laten) kopiëren, publiceren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere op andere wijze gebruiken.
 3. TU-Design garandeert dat het geleverde door of vanwege TU-Design is ontworpen, dat TU-Design geldt als maker in de zin van de Auteurswet.
 4. TU-Design heeft het uitsluitende recht van verveelvoudiging en publicatie van de in dit artikel genoemde werken.
 5. Met zorg zal door TU-Design van de ontwerpen, op gebruikelijke wijze, gedurende onbepaalde tijd een backup worden bewaard van alle relevante bestanden. Mochten er door technische oorzaken bestanden verloren gaan, dan kan TU-Design daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan, tegen nader over een te komen vergoeding, op verzoek van de opdrachtgever door TU-Design een nieuw concept gemaakt worden.

Naamsvermelding

TU-Design is ten allen tijde gerechtigd om het concept/ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden of verwijderen op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht. Zonder voorafgaande toestemming van TU-Design is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van TU-Design te publiceren of te verveelvoudigen. Als TU-Design dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam TU-Design.

Klantnamen

TU-Design mag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, namen van klanten/opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden op de website, brochures, advertenties en overige reclame-uitingen ten behoeve van TU-Design.

Geheimhouding

 1. Zowel de klant als TU-Design zijn verplicht vertrouwelijke informatie en gegevens die zij voor de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door één van de partijen is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie. Hetzelfde geldt voor overige informatie en gegevens waarvan partijen redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim/vertrouwelijk is, dan wel waarvan verwacht kan worden dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.
 2. Partijen zorgen ervoor dat alle nodige maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat in lid 1 benoemde informatie/gegevens geheim gehouden wordt.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht en informatie die al openbaar was voordat TU-Design of de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden.

Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ten gevolge van de overeenkomst met TU-Design, verkrijgt hij daarmee uitsluitend het recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging zoals bij de opdracht is overeengekomen.
 2. In geval van niet overeengekomen ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het ontwerp, heeft TU-Design recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechte van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een nader overeengekomen vergoeding die in verhouding staat tot het gepleegde inbreuk.
 3. Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming van TU-Design veranderingen in het voorlopige of definitieve ontwerp aan te (laten) brengen. De klant dient bij een gewenste wijziging TU-Design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te laten voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door TU-Design gehanteerde tarieven.
 4. Het is de klant niet (langer) toegestaan de opgeleverde ontwerpen te gebruiken vanaf het moment dat de klant zijn (betalings-)verplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is (zoals het voortijdig beëindigen van de overeenkomst).

Publiciteit en promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft TU-Design met inachtneming van de wensen/belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het concept of het definitieve ontwerp, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit en promotie, bijvoorbeeld voor het verwerving van opdrachten en/of opname in eigen portfolio.

Bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, (indien TU-Design dat wenst) in geval van een product dat in serie zal worden vervaardigd, TU-Design kosteloos minimaal 3 exemplaren van het ontwerp, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle ontwerpen of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden/nader overeengekomen schriftelijke afspraak gelden.

Inschakelen van derden

 1. Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever kan TU-Design, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 3. Wanneer TU-Design opdrachtgever is aan derden, gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
 4. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met TU-Design derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. Partijen overleggen welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden hen worden opgedragen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart TU-Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TU-Design geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door TU-Design geleverde product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan TU-Design te worden gemeld. Indien dit niet tijdig gebeurt wordt geacht dat de opdrachtgever het resultaat van de uitgevoerde opdracht te hebben aanvaard.
 4. Klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat TU-Design adequaat kan reageren.
 5. Een klacht geeft de klant geen recht om de betalingsverplichtingen jegens TU-Design op te schorten.
 6. Indien een klacht wordt erkend door TU-Design, zal TU-Design de tekortkoming(en) herstellen en/of de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TU-Design.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TU-Design tijdig en in goede orde bereikt.

Aansprakelijkheid TU-Design

 1. TU-Design is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid of toerekenbare tekortkoming.
 2. TU-Design is enkel aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit de overeenkomst.
 3. TU-Design dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen volgens de overeenkomst na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen.
 4. TU-Design is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software of overige toepassingen van derden.
 5. TU-Design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, verminderde goodwill, gederfde winst, vergane gegevens of materialen, gemiste besparingen of schade aan derden.
 6. Indien TU-Design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt 1 jaar na voltooiing, opzegging of ontbinding van de opdracht. 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen TU-Design en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Wanneer partijen onderling niet tot een oplossing zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar TU-Design is gevestigd.

menu-circlecross-circle